Obowiązki pracodawcy przed przystąpieniem do pracy i zatrudnieniem cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca stało się w ostatnich czasach częstą i powszechną praktyką. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się podczas rejestracji na wybór obcokrajowców. Warto jednak zadbać o stronę formalną zatrudnienia, aby oszczędzić problemów sobie, jak i cudzoziemcom. Szczególną uwagę należy poświęcić osobom, które są obywatelami spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściciele firm powinni skupić się na takich aspektach jak: otrzymanie przez obcokrajowców pozwolenia na legalny pobyt w naszym kraju, posiadaniu odpowiednich dokumentów uprawniających do podjęcia legalnego zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcie z cudzoziemcami umowy o pracę, a także zapewnieniu im godnych warunków. Zacznijmy więc od samego początku. 

Ważne dokumenty pobytowe

Obcokrajowiec wyrażający chęć zatrudnienia musi posiadać ważny dokument pobytowy, umożliwiający legalne przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do nich należy: wiza, karta pobytu lub paszport biometryczny. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wykonanie kopii, która musi zostać włożona w akta osobowe pracownika aż do momentu zakończenia współpracy. Co ważne, nie każdy dokument pozwalający przebywać na terenie Polski uprawnia do podejmowania pracy. Przykład? Według obecnie obowiązujących przepisów prawa, pracy nie może podjąć cudzoziemiec, który przebywa w Polsce ze względów humanitarnych,  przyjechał w celach turystycznych lub korzysta z ochrony czasowej. 

Praca cudzoziemców na terenie Polski

Zatrudnienie cudzoziemca w naszym kraju jest skomplikowanym procesem. Aby praca była legalna, oprócz ważnego dokumentu pobytowego, obcokrajowiec musi posiadać odpowiednie zaświadczenie uprawniające do pracy w Polsce. Najczęściej są to;

  • zezwolenia na pracę (uzyskuje je pracodawca od urzędu wojewódzkiego),
  • zezwolenia na pracę sezonową (uzyskuje je pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy),
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument dotyczy tylko osób pochodzących z Białorusi, Armenii, Rosji, Ukrainy czy Mołdawii. Takie oświadczenie pracodawcy zobowiązani są przesyłać do Powiatowego Urzędu Pracy,
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim). 

Jak można łatwo zauważyć jest wiele dostępnych możliwości uzyskania legalnego pozwolenia o pracę dla obcokrajowców. Należy jednak zaznaczyć, że jest to pewne utrudnienie w procesie zatrudnienia i dopuszczenie do stanowiska pracy. Okres wydawania zezwoleń czy oświadczeń znacznie wydłuża całe przyjęcie do pracy, przez co cudzoziemiec nie ma środków do życia, a pracodawca ma nawarstwione, niewykonywane zlecenia. 

Umowa o pracę z cudzoziemcami

Jeśli uzyskamy już wszelkie stosowne pozwolenia na zatrudnienie obcokrajowca, możemy podpisać z nim umowę o pracę. Treść umowy musi być całkowicie zrozumiała dla dwóch stron. Dlatego należy ją przetłumaczyć na język, którym biegle włada obcokrajowiec. Co więcej, umowa powinna być dostosowana do charakteru pracy, zawarta oczywiście w formie pisemnej w dwóch identycznych egzemplarzach. Musi także uwzględniać warunki opisane w zezwoleniu na podjęcie pracy przez obcokrajowca. 

Warunki pracy i korzyści płynące dla cudzoziemców

Każdego pracodawcę obowiązują takie same przepisy prawa pracy w stosunku do zatrudnienia cudzoziemca. W związku z tym nie może zarabiać mniej, niż obecnie obowiązująca płaca minimalna. Należy zgłosić obcokrajowców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy. Po przejściu całego procesu z uzyskaniem zezwoleń to obopólna korzyść. Cudzoziemiec ma legalną pracę, a pracodawca zdobywa cennego i chętnego do pracy pracownika.

Author: dev5e2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *