Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

 

loga dółek

„Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony - Doświadczony – Zatrudniony”

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA oraz AV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 80 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy i 20 bezrobotnych, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego powiaty:

 • miasta Chorzów,
 • miasta Katowice,
 • miasta Bytom,
 • miasta Ruda Śląska,
 • miasta Siemianowice Śląskie,
 • miasta Świętochłowice,
 • miasta Zabrze,
 • miasta Gliwice i gliwicki,
 • raciborski,
 • miasta Rybnik i rybnicki,
 • wodzisławski,
 • miasta Jastrzębie Zdrój,
 • miasta Żory.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo indywidualne – zawodowe, psychologiczne, coachingowe, konsultacje z lekarzem medycyny pracy,
 • warsztaty grupowe pozwalające nabyć umiejętności poruszania się po rynku pracy i opracowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w tym stypendia stażowe, zwrot kosztów badań lekarskich i dojazdu),
 • indywidualne pośrednictwo pracy.

50mg clomid online cheap cytotec online over the counter

 

Oferujemy również wsparcie Asystenta osoby z niepełnosprawnością i opiekę nad dziećmi w trakcie realizacji ww. wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZPOCZNIE SIĘ OD DNIA 18 SIERPNIA 2016 ROKU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

Wartość projektu: 1 702 206,00 PLN

W tym współfinansowane ze środków UE: 1 434 619,22 PLN

Termin realizacji:  01.08.2016 - 31.01.2018

http://power.stowarzyszenie-synergia.pl

http://av-biurorachunkowe.pl/portfolio- list/nasze-projekty- unijne/

 

 


 

 stopka loga

 

"PRaca - program rozwoju: adaptacja-cel-aktywizacja"

Pod koniec kwietnia br. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, na realizację projektu "PRaca - program rozwoju: adaptacja-cel-aktywizacja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 08.04.02.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 260 os. (67 K), tracących zatrudnienie/zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w Przewozach Regionalnych Oddział Małopolski oraz rolników i członków ich rodzin z woj. małopolskiego, poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w ramach wsparcia outplacementowego, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia/utrzymaniu zagrożonego/podjęcia pracy poza rolnictwem przez co najmniej 170 os. oraz założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznych przez 10 Uczestników projektu.

Osoby do których skierowany jest projekt: 260 osób fizycznych, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. małopolskiego należący do jednej z następujących grup:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Proponowane formy wsparcia:

 • dla wszystkich uczestników indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym zbudowanie Indywidualnych Planów Działań, poradnictwo psychologiczne, coaching, grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia/kursy zawodowe dla 256 uczestników,
 • studia podyplomowe dla 4 uczestników,
 • subsydiowane zatrudnienie dla 20 uczestników,
 • pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników,
 • staże zawodowe dla 40 uczestników,
 • wsparcie finansowo-szkoleniowo-doradcze dla 10 uczestników na założenie własnej działalności gospodarczej lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.06.2016 - 30.04.2018.

 


 

 loga dółek

"Na gościńcu kariery"

Projekt "Na gościńcu kariery" realizowany jest przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "SYNERGIA" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju. Działanie 1.2 Wspracie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rybku pracy. Poddziałanie 1.2.2 Wspracie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu, poprzez przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,  szkolenia zawodowe (120 osób), 5 miesięczne staże (15 osób) oraz pośrednictwo pracy.

 

Wartość projektu: 1 857 815,40 PLN

Termin realizacji:  01.01.2016 - 31.07.2017

http://szkolagorska.eu/projekty-unijne/dla-osob-biernych-zawodowo/

 


 

 

"Adaptacja do zmiany" woj. kujawsko-pomorskie

Projekt „Adaptacja do zmiany” realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” oraz Przewozy Regionalne Sp. z. o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

W projekcie wzięło udziało 297 osób zatrudnionych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego objętych zwolnieniami grupowymi. Głównym celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osobistych i społecznych niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia osób zwalnianych na terenie woj. śląskiego.

Zakres usług:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe - sesje z doradcą zawodowym. Głównym celem doradztwa jest dokonanie analizy predyspozycji i potencjału umożliwiające efektywne poszukiwanie nowego zatrudnienia.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne - sesje z psychologiem/terapeutą. Obejmują diagnozę potencjału osobowości w oparciu o narzędzia diagnostyczne, a także wzmocnienie motywacji i gotowości do zmiany.
 • Interwencyjna pomoc psychospołeczna - sesje indywidualne oraz grupy wsparcia mające na celu budowanie dobrej kondycji psychicznej i emocjonalnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe „Kompetencje kluczowe w procesie pozyskiwania pracy” - szkolenie przygotowujące do samodzielnego poszukiwania pracy, w tym m.in. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentacja, aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Poradnictwo psychologiczno-zawodowe - sesja przygotowująca do rozmowy kwalifikacyjnej -nabycie umiejętności autoprezentacji, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz konsultacja z wizażystą i metamorfoza wizerunku; działanie skierowane w szczególny sposób do kobiet.
 • Szkolenia zawodowe - oferta szkoleń dostosowana do potrzeb beneficjentów wskazanych w Indywidualnym Planie Działania. Średni czas trwania szkolenia to 150 godzin (w tym część teoretyczna i praktyczna).
 • Staże u pracodawców- 4-miesięczne płatne praktyki u nowych pracodawców.
 • Szkolenie biznesowe „Na własny rachunek” - szkolenie z doradcą biznesowym.
 • z zakresu skutecznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Indywidualne sesje z doradcą biznesowym - konsultacje z doradcą biznesowym mające na celu m.in. ocenę pomysłu na własną działalność gospodarczą, badanie rynku oraz opracowanie biznesplanu.
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej - uzyskanie środków finansowych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe - doradztwo i pomoc finansowa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: ponad 2 miliony PLN

Termin realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015 

 


 

 

 "Adaptacja do zmiany" woj. Śląskie

Projekt „Adaptacja do zmiany” realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” oraz Przewozy Regionalne Sp. z. o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

W projekcie wzięło udział 400 osób zatrudnionych na terenie woj. śląskiego objętych zwolnieniami grupowymi. Głównym celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osobistych i społecznych niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia osób zwalnianych na terenie woj. śląskiego.

Zakres usług:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe - sesje z doradcą zawodowym. Głównym celem doradztwa jest dokonanie analizy predyspozycji i potencjału umożliwiające efektywne poszukiwanie nowego zatrudnienia.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne - sesje z psychologiem/terapeutą. Obejmują diagnozę potencjału osobowości w oparciu o narzędzia diagnostyczne, a także wzmocnienie motywacji i gotowości do zmiany.
 • Interwencyjna pomoc psychospołeczna - sesje indywidualne oraz grupy wsparcia mające na celu budowanie dobrej kondycji psychicznej i emocjonalnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe „Kompetencje kluczowe w procesie pozyskiwania pracy” - szkolenie przygotowujące do samodzielnego poszukiwania pracy, w tym m.in. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentacja, aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Poradnictwo psychologiczno-zawodowe - sesja przygotowująca do rozmowy kwalifikacyjnej -nabycie umiejętności autoprezentacji, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz konsultacja z wizażystą i metamorfoza wizerunku; działanie skierowane w szczególny sposób do kobiet.
 • Szkolenia zawodowe - oferta szkoleń dostosowana do potrzeb beneficjentów wskazanych w Indywidualnym Planie Działania. Średni czas trwania szkolenia to 150 godzin (w tym część teoretyczna i praktyczna).
 • Staże u pracodawców- 4-miesięczne płatne praktyki u nowych pracodawców.
 • Szkolenie biznesowe „Na własny rachunek” - szkolenie z doradcą biznesowym.
 • z zakresu skutecznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Indywidualne sesje z doradcą biznesowym - konsultacje z doradcą biznesowym mające na celu m.in. ocenę pomysłu na własną działalność gospodarczą, badanie rynku oraz opracowanie biznesplanu.
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej - uzyskanie środków finansowych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe - doradztwo i pomoc finansowa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: ponad 4,5  miliona PLN

Termin realizacji: 01.10.2012 – 30.11.2014

 


 

"Cywilna adaptacja kompetencji żołnieży - nowa ścieżka kariery"

„Synergia” była współautorem i partnerem projektu „Cywilna adaptacja kompetencji żołnierzy – nowa ścieżka kariery” w ramach którego ponad 130 żołnierzy wzięło udział w poniższych szkoleniach:

 • Oficer ochrony osobistej i ochrony statku
 • Morski operator bezpieczeństwa
 • Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego wraz ze szkoleniem tunelowym
 • Specjalista ds. ratownictwa wodnego
 • Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: wspinaczka skałkowa
 • Płetwonurek
 • Ratownictwo taktyczne

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” oraz Prodictum Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i obejmował następujące działania:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe/coaching - sesje z doradcą zawodowym. Głównym celem doradztwa jest dokonanie analizy predyspozycji i potencjału umożliwiające efektywne poszukiwanie nowego zatrudnienia.
 • Szkolenia zawodowe - oferta szkoleń dostosowana do potrzeb beneficjentów wskazanych w Indywidualnym Planie Działania.

 

Wartość projektu: ponad 1,5 miliona PLN

Termin realizacji: 01.05.2013 – 31.07.2014

 


 

 

"Szkocińska edukacja – Liga Otwartych Głów"

Projekt "Szkocińska edukacja – Liga Otwartych Głów" realizowany był dla ponad 240 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "SYNERGIA" i Starostwo Powiatowe w Zawierciu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (9.1.2).

W ramach projektu realizowane były szkolenia dla nauczycieli, zajęcia przedmiotowe wyrównujące deficyty edukacyjne oraz wzmacniające kompetencje kluczowe:

 • "Zajęcia? pierwsza klasa!"
 • Zajęcia "VIP"
 • Obóz naukowy "Wyprawa w świat nauki"
 • "Przedmiotowe zajęcia dodatkowe – indywidualne”
 • Przedmiotowe zajęcia dodatkowe - grupowe"
 • Obóz edukacyjny "Akcja MATURA”
 • Koło astronomiczne "ALTAIR"
 • Zajęcia dodatkowe "Komu potrzebna jest matematyka?”
 • Zajęcia dodatkowe "Klub Otwartej Myśli i Słowa"
 • Wyprawa edukacyjno-badawcza "Po Ponidziu szlakiem literackim i ariańskim"
 • Zajęcia dodatkowe "Chemicznie? Biologicznie? Ekologicznie!”
 • Zajęcia dodatkowe "Klub Europejski"
 • Zajęcia dodatkowe "Klub Europejski" - wycieczka do Warszawy
 • Warsztaty "Gotowi na sukces"
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Zajęcia sportowe "Chronić siebie i innych”
 • "Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej"
 • "Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej" - wycieczka po krakowskim Kazimierzu
 • Zajęcia sportowe "Fitness"
 • Szkolenia "Podstawy ratownictwa"

 

Wartość projektu: ponad 1 mln 600 tys PLN

Termin realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2014

 

 


 

 

 

"Romska przedsiębiorczość"

Projekt "Romska przedsiębiorczość" realizowany będzie przez firmę AGEMA oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Synergia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Beneficjentami/Beneficjentkami projektu jest 33 przedstawicieli mniejszości romskiej, posługujących się językiem polskim, zamieszkałych Małopolskę, nie posiadających wystarczającego przygotowania do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze pracownika najemnego lub w formule własnej działalności gospodarczej.

Zakres usług:

·        Sesje doradcze (m.in. z doradcą zawodowym i biznesowym)

·        Warsztaty: rozwijanie umiejętności tworzenia wizerunku dobrego fachowca na rynku pracy i kształcenie postaw przedsiębiorczych

·        Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

·        Szkolenia zawodowe

 

Wartość projektu: 300 tysięcy PLN

Termin realizacji: 15.08.2012 – 30.04.2013

 


 

 

"Wypracuj sobie sukces - aktywizacja młodzieży na rynku pracy"

Projekt "Wypracuj sobie sukces - aktywizacja młodzieży na rynku pracy" realizowany jest przez WYG International Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Synergia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Beneficjentami/Beneficjentkami projektu jest 150 osób w wieku 15-25 lat (100 osób bezrobotnych i 50 osób nieaktywnych zawodowo), pozostających bez zatrudnienia, a zamieszkałych na terenie Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Zabrza, Katowic, Mikołowa, Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz Rybnika wraz z powiatem rybnickim.

Zakres usług:

·         Sesje doradcze (m.in. z doradcą zawodowym i lektorem)

·         Warsztaty motywacyjne

·         Wsparcie psychologiczne

·         Staże

·         Wolontariat

·         Szkolenia językowe

 

Wartość projektu: ponad 2 mln 300 tysięcy PLN

Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.05.2012

 


 

 

„Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów na Śląsku”

Projekt  „Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów na Śląski” zrealizowany w ramach działania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Finansowo-Szkoleniowym Union Sp. z o. o., w ramach projektu propagowanie „dobrych praktyk” w zakresie ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego; zwiększanie wiedzy nt. ekonomii społecznej wśród instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej; ukazywanie podmiotów ekonomii społecznej jako użyteczny sposób aktywizacji, integracji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób wykluczonych społecznie; popularyzowanie usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Zakres usług:

- wydano Broszurę „Wizytówki Śląskich Podmiotów Ekonomii Społecznej”, w której zaprezentowano 20 z nich, a mianowicie:Fundację dla Śląska, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia „Opoka”,  Śląską Fundację Obywatelską „LEX CIVIS”, - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem”, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”, Spółdzielnię Socjalną „Jedność”,  Bank Żywności w Częstochowie,  Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”,  Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Barka”, Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich,  Centrum Integracji Społecznej w Tychach,  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Spółdzielnię Socjalną „Szansa i Wsparcie”, Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość”, Bytomską Spółdzielnię Socjalną,  Spółdzielnię Socjalną „Dobry Początek”, Fundację „Godne Życie”,  Stowarzyszenie Unijny Fundusz Przedsiębiorczości, Katolicką Fundację Dzieciom przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła,  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

- wydano publikację „Przewodnik po ekonomii społecznej”, która rozpowszechniona została wśród pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast, Gmin oraz przedstawicieli NGO, w tym spółdzielni socjalnych w woj. śląskim;

- eksperci podczas bezpośrednich spotkań w Powiatowych Urzędach Pracy i Ośrodkach Pomocy Społecznej odbyli indywidualne konsultacje z pracownikami wskazanych instytucji, jak i udzielali wsparcia merytorycznego podczas spotkań prowadzonych przez pracowników
z klientami z zakresu ekonomii społecznej. Spotkania służyły wsparciu pracowników instytucji w zakresie możliwości aktywizowania ich klientów poprzez zastosowanie instrumentów ekonomii społecznej oraz  rozpowszechniania informacji z tego obszaru wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- strona www projektu stała się platformą wymiany doświadczeń na forum, jak również rzetelnym źródłem informacji, przy wykorzystaniu którego eksperci z zakresu ekonomii społecznej udzielali porad z zakresu merytorycznego, księgowego i prawnego.

 

Wartość projektu: 302.211,37

Termin realizacji: VI 2009 – II 2010

 


 

 

„Akademia Umiejętności uczniów gimnazjów Mikołowskich” usługa zlecona

   

W ramach usługi zleconej przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacja Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla 206 uczniów Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 (Borowa Wieś), Gimnazjum nr 4 (Bujaków) w ramach projektu „Akademia Umiejętności uczniów gimnazjów Mikołowskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 9.1.2.

 

Zakres tematyczny zrealizowanej usługi:

Spotkanie 1: Samopoznanie.

Znaczenie uwarunkowań własnego rozwoju zawodowego. Określenie słabych i mocnych stron. Rozbudzenie świadomości edukacyjnej i zawodowej. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

Spotkanie 2: Rynek pracy.

Świat pracy. Współczesny rynek pracy. Postrzeganie świata zewnętrznego i przetwarzanie informacji, a sukcesy edukacyjne. Informacja edukacyjna i zawodowa. Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół. Poznanie własnych predyspozycji zawodowych. Konfrontacja samooceny z wymaganiami zawodów.

 

Spotkanie 3: Planowanie własnego rozwoju – przyszłość edukacyjna i zawodowa.

Problematyka planowania kariery. Efektywne gospodarowanie czasem w kontekście realizacji planów zawodowych i życiowych. Ewaluacja i refleksje dotyczące podjętych działań związanych z realizacją IPD opracowanego podczas Spotkania 1.

Zrealizowano łącznie 130 godzin Warsztatów

 

Wartość: 13.500,00 PLN

Termin realizacji: V 2011, X 2011, III/IV 2012.

 


 

 

Działalność Stowarzyszenia w ostatnich latach to także:

 

 • W ramach projektu „Dobre zarządzanie” realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzenie na zlecenie WYG International sp. z o.o. szkoleń z zakresu zarządzania projektami według metodyki Project Cycle Management oraz warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania dla kobiet.
 • Realizacja usług szkoleniowo-doradczych przygotowujących pracowników do udziału w usługach projektu „Każdy pracownik jest ważny” (wdrażanego przez WYG International sp. z o.o. w ramach umowy nr RZL/POKL 2.1.3-006/8/2010 realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej funkcje "Instytucji Wdrażającej").

 • Opracowanie i złożenie kilkunastu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym stworzonych na potrzeby organizacji pozarządowych – działalność nieodpłatna.